Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego sklep.zapachprochu.com Klienci są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.zapachprochu.com.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.zapachprochu.com prowadzony jest przez Zapach Prochu Michał Rożyński, NIP: 5831329892, REGON: 382652548, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Współczesna 1/69, 80 – 180 Borkowo, Polska, adres e-mail: sklep@zapachprochu.com, tel. +48 501711142.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep sklep.zapachprochu.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Określa także zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.zapachprochu.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.

Sprzedawca, oferuje następujące rodzaje usług elektronicznych:

  • sklep internetowy,
  • konto użytkownika,
  • zawieranie umów sprzedaży produktu.

2. Definicje.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Sprzedawca, dalej zwany jako Zapach Prochu, operator sklepu sklep.zapachprochu.com: Zapach Prochu Michał Rożyński, NIP: 5831329892, REGON: 382652548, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Współczesna 1/69, 80 – 180 Borkowo, Polska, adres e-mail: sklep@zapachprochu.com, tel. +48 501711142.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.zapachprochu.com.

Sklep – serwis internetowy działający pod adresem sklep.zapachprochu.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zapach Prochu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające
w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia i jego potwierdzenie wraz
z zobowiązaniem jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Klient ma możliwość rejestracji konta poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego oraz regulaminu, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie obowiązkowych danych osobowych.

Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie; dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet klientów sklepu.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystania ze Sklepu internetowego
w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Zapach Prochu,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zapach Prochu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. Dodanie produktów do koszyka nie powoduje ich rezerwacji w systemie Sklepu.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia,

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

wybranej metody płatności,

wybranego sposobu dostawy,

czasu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Zapach Prochu Umowy sprzedaży, zgodnie
z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku wersji językowej witryny z której Klient korzysta, o treści zgodnej
z Regulaminem.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej wystawianej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na życzenia Klienta bezzwłocznie wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej.

Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu
i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.

5. Ceny i sposoby płatności.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich i euro  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

płatność przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6. Dostawa: koszt, terminy, sposoby.

Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.

Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika,
a także czas dostawy Towaru od producenta do Sprzedawcy (w przypadku produktów na zamówienie).

W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń przez Klienta od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.

7. Towar.

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad (z wyłączeniem towarów oznaczonych jako używane lub sprzedawane w ramach usługi komisu) . Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

Towary takich marek jak: C-More, Toni System – pochodzą z importu własnego Zapach Prochu,  a ich ceny sprzedaży uzależnione są od wahań kursów walut euro i dolar amerykański na rynku finansowym, na którym Zapach Prochu nie sprawuje kontroli. Ceny towarów w. w. marek aktualizowane są na bieżąco wraz z wahaniami kursów na rynku finansowym.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru zakupionego w ramach umowy zawartej na odległość. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie.

Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem).

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, w przypadku zakupu rzeczy wyprodukowanej/zmodyfikowanej według specyfikacji klienta, a także w przypadku gdy produkt dostarczony jest z zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w szczególności tych opisanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.287 t.j.:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
z innymi rzeczami;

w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

Zapach Prochu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

Zapach Prochu nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Zapach Prochu Michał Rożyński, Współczesna 1/69, 80 – 180 Borkowo, sklep@zapachprochu.com

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy
i wymiany Produktu na wolny od wad. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

Istnieje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami do tego celu powołanymi w Polsce.

W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zapach Prochu a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zapach Prochu a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zapach Prochu.

10. Własność intelektualna.

Prawa do Sklepu oraz wszystkich treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy. Dotyczy to adresu strony internetowej oraz jej zawartości. Są to przedmioty prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

11. Postanowienia końcowe.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.